Общи условия за наем на зала

Общи условия за наем на зала

1.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД с ЕИК BG200830731, със седалище и адрес на управление гр. София 1311, жк. Изток, ул.Самоков №28Г, офис 1, наричано занапред НАЕМОДАТЕЛ, от една страна, и от друга страна, лицето наело залата за провеждане и организиране на собствено събитие, нарично занапред НАЕМАТЕЛ.

1.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя под наем помещение за провеждане на събития/обучения с включено оборудване за целите на събитието с адрес София, ул. Бисер 2 в кв. Лозенец.

Общите условия са в сила и при бъдещи и следващи заявки на НАЕМАТЕЛЯТ, без да се изисква друго отделно споразумение. Споразуменията, които се отклоняват от тези Общи условия или ги допълват, или прекратяват, трябва да бъдат сключени в писмен вид.

2.  Права и задължения на НАЕМАТЕЛЯ

2.1. НАЕМАТЕЛЯТ има право да получи помещението за провеждане на негово собствено събитие във вида и в сроковете, уговорени между страните и описани в окончателно потвърдени от НАЕМАТЕЛЯ оферта, изготвена от НАЕМОДАТЕЛЯТ.

2.2. НАЕМАТЕЛЯТ  се задължава:
2.2.1. да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯТ, анансово 100% от уговорената сума за наем, в срок не по-късно от пет работни дни преди провеждане на събитието;

2.2.2. да ползва помещението по предназначение;

2.2.3. да предприеме незабавно необходимите действия за спешно отстраняване на щети върху помещението, вследствие на виновни или безвиновни действия на НАЕМАТЕЛЯ и/или трети лица, които е допуснал в помещението, като уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ за това;

2.2.4. да пази в търговска тайна от други лица договорените условия;

2.2.5. да спазва безопасността и опазването от пожар на наетото от него помещение;

2.2.6. да гарантира осигуряването и съблюдаването на санитарно-хигиенните изисквания в помещението;

2.2.7. да съблюдава здравословните и безопасни условия на труд на лицата, които той е ангажирал да извършват дейности в наеманото помещение или по силата на обстоятелствата се намират в него;
2.2.8. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава помещението и оборудването под наем на трети лица.

3.  Права и задължения на НАЕМОДАТЕЛЯ

3.1.  НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

3.1.1.  да получи авансово уговореното сума за наем на помещението;

3.1.2.  да иска от НАЕМАТЕЛЯТ да уточни периода на провеждане, мястото, темата, подредбата, необходимото оборудване, както и необходимостта от кафе-паузи или кетъринг за целите на събитието му.

3.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава:

3.2.1. да осигури спокойното и безпрепятствено ползване на наетия имот в рамките на уговорения срок;

3.2.2. да пази в търговска тайна от други лица уговорените условия за ползване на помещението;

3.2.3. да осигури отопление, осветление, безжична връзка с интернет, чисто помещение с подредба по предварително задание;

3.2.4. да осигури техническо оборуднаве за ползване, което включва мултимедия, екран, стойка за флипчарт и безжичен интернет;

3.2.5. при повреда на оборудването, Наемодателят е длъжен в 24 часа да отстрани повредата и/или да замени повреденото оборудване със аналогично такова.

4. Заявка и платежни условия

4.1. НАЕМАТЕЛЯТизразява писменно съгласие, чрез попълване на форма, в която описва с каква заетост и оборудване се нуждае за провеждане на организираното събитие.

Подаването на заявка/форма се извършва в писмен вид от формата в сайта www.zali.bg или по e-mail. Заявката се смята за приета след отговор от НАЕМОДАТЕЛЯТ. В заявката трябва да бъде посочена информация относно желаната от НАЕМАТЕЛЯ конкретна зала за ползване, оборудване, брой участници, подредба и друга информация необходима за безпроблемно провеждане на планираното събитие.

4.2.  След приемане на заявката НАЕМОДАТЕЛЯТ изготвя и изпраща на НАЕМАТЕЛЯ по e-mail оферта, съдържаща информация отговаряща на всички въпроси касаещи наемателят. След потвърждаване на офертата от страна на НАЕМАТЕЛЯНАЕМОДАТЕЛЯТ изпраща на НАЕМАТЕЛЯ проформа фактура за сумата, която трябва да бъде заплатена за отдаването на помещение. След превеждане на тази сума НАЕМОДАТЕЛЯТ издава на НАЕМАТЕЛЯ оригинална фактура за получената сума и залата се счита за резервирана.

5. Отказ от ползване на зала

5.1. При отказ на НАЕМАТЕЛЯТ да ползва вече договорената зала за под наем 24 часа преди провеждане на събитието, което е планирал да проведе, НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 60% от сумата на договорената цена, а НАЕМОДАТЕЛЯ е длъжен да възтанови сумата от 40% остатък от сумата на НАЕМАТЕЛЯ в срок от 5 работни дни;

5.2. При отказ на НАЕМАТЕЛЯТ да ползва вече договорената зала за под наем, 5 дни преди провеждане на планираното събитие, НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30% от договорената сума, а НАЕМОДАТЕЛЯ е длъжен да възтанови сумата от 70% остатък от настоящият ангажимент на НАЕМАТЕЛЯ в срок от 5 работни дни.

6. Рекламация

6.1.  Рекламацията се извършва писмено по пощата или e-mail. В писмената рекламация трябва да бъде посочена причина и да се опише характера на недостатъците или пропуските при наем на зала.

6.2.  В случай, че НАЕМОДАТЕЛЯТпризнае рекламацията за основателна, той осигурява нейната корекция на собствени разноски. В този случай НАЕМАТЕЛЯТ има право на определено намаление от цената за наем на зала. Ако НАЕМОДАТЕЛЯТ не може да осигури корекция на основателната рекламация, НАЕМАТЕЛЯТ има право да получи обратно цялата сума, която е платил за наем на помещение.

7.   Заключителни разпоредби

7.1.  Тези Общи условия за отдавене на помещение под наем за провеждане на семинари, обучения, презентации и др. събития имат силата на договор и са задължителни за НАЕМОДАТЕЛЯТ и за НАЕМАТЕЛЯ. НАЕМОДАТЕЛЯТ  има право да ги променя едностранно. Всички изменения ще са публикувани в Общи условия на интернет страницата на www.zali.bg